Παράδοση στην Ελλάδα

 

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται στην Ελλάδα από την εταιρεία ταχυμεταφορών "Econt Express".

 

Μέθοδοι παράδοσης στην Ελλάδα:

    • Κατόπιν αιτήματος από τα γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών "Econt Express" στην Ελλάδα - αντικαταβολή με έξοδα του πελάτη, εάν υπάρχει γραφείο της Econt στο χωριό.

 

  • Στη διεύθυνση πελάτη με την εταιρεία ταχυμεταφορών "Econt Express" στην Ελλάδα - αντικαταβολή με έξοδα του πελάτη

 

Ωρα παράδοσης:


• Προς Θεσσαλονίκη ή Κομοτηνή - 1 εργάσιμη ημέρα ;
• Προς Αθήνα και οικισμούς με γραφείο ή συνεργάτη Econt (εκτός από τις περιοχές Ηπείρου και Πελοποννήσου) - 2 εργάσιμες ημέρες ;
• Σε οικισμούς στην Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα νησιά με γραφείο ή συνεργάτη Econt - από 3 έως 4 εργάσιμες ημέρες ;
• Σε άλλους οικισμούς χωρίς γραφείο ή συνεργάτη Econt, από ή προς την πόρτα του πελάτη - από 3 έως 6 εργάσιμες ημέρες .

 

1. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από το πρόγραμμα παράδοσης της εταιρείας "Econt Express". Για οικισμούς χωρίς γραφείο "Econt Express", η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης της εταιρείας προμηθευτή.

2. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αντικειμένων. Σε περίπτωση που έχουμε όλα τα παραγγελθέντα προϊόντα σε απόθεμα, η παράδοση είναι εγκαίρως ανάλογα με τον τύπο παράδοσης .

3. Εάν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο (ειδικά σε περιπτώσεις εξαντλημένης εισαγωγής ή ανεπαρκούς ποσότητας παραγωγής) ο όρος είναι μεγαλύτερος και θα προσδιοριστεί περαιτέρω κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας .

4. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε παραγγελία απαιτεί τεχνολογικό χρόνο για την εκτέλεση: μιλήστε στον πελάτη και διευκρινίστε τις λεπτομέρειες, τη συσκευασία, την προετοιμασία του αποθέματος, την αποστολή, τη φορτωτική, την ομαδοποίηση και την ταχυμεταφορά. Από αυτήν την άποψη, οι παραγγελίες που αποστέλλονται μετά τις 16:00 είναι απίθανο να ληφθούν την επόμενη μέρα .

5. Σε περίπτωση περιστάσεων που οδηγούν σε καθυστέρηση στην εκτέλεση της παραγγελίας, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί εγκαίρως σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας ή το e-mail που έχει καθορίσει ο ίδιος. .

 

Τιμές για παράδοση της εταιρείας "Econt Express" :

Δασμολογικό βάρος μιας αποστολής
Μεταξύ των γραφείων της Econt
Από γραφείο Econt από / προς την πόρτα του πελάτη
Από και προς το λαιμό του πελάτη
Έως 1 κιλό
6,21 ευρώ
6,39 ευρώ
7,12 ευρώ

συν τα έξοδα αποπληρωμής σύμφωνα με το τιμολόγιο της εταιρείας "Econt Express" .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράδοση και τους όρους, επισκεφθείτε τη σελίδα της εταιρείας "Econt Express" :

> Σύνδεσμος προς τη σελίδα <

 

 

 

=====================================================================================================================

 

Delivery to Greece

 

The ordered products are delivered to Greece by the courier company "Econt Express" .

 

Delivery methods in Greece :

    • Upon request from the offices of the courier company "Econt Express" in Greece - cash on delivery at the expense of the client, if there is an office of Econt in the village .

 

  • To the address of a client with the courier company "Econt Express" in Greece - cash on delivery at the expense of the client .

 

 

 

Delivery time :


• To Thessaloniki or Komotini - 1 working day ;
• To Athens and settlements with an Econt office or partner (excluding Epirus and Peloponnese districts) - 2 working days ;
• To settlements in Epirus, Peloponnese and islands with an Econt office or partner - from 3 to 4 working days ;
• To other settlements without an Econt office or partner, from or to the client's door - from 3 to 6 working days .

 

 

1. The delivery time depends on the delivery schedule of the company "Econt Express". For settlements without an office of "Econt Express", the delivery is made according to the delivery schedules of the supplier company .

2. Delivery time depends on the availability of the items. In case we have all the ordered products in stock, the delivery is on time according to the type of delivery .

3. If the product is not in stock (especially in cases of exhausted import or insufficiently produced quantity) the term is longer and it will be further specified when confirming your order .

4. It should be borne in mind that each order requires technological time for execution: talk to the customer and specify the details, packaging, preparation of inventory, shipment, bill of lading, grouping and sending by courier. In this regard, orders sent after 16.00 are unlikely to be received the next day .

5. In the presence of circumstances leading to a delay in the execution of the order, the client will be notified in a timely manner on the contact phone number or e-mail specified by him. .

 

Tariffs for delivery of the company "Econt Express" :

Tariff weight of a shipment
Between the offices of Econt
From an Econt office to / from the customer's door
From and to the client's door
Up to 1 kg
6,21 euros
6,39 euros
7,12 euros

plus cash on delivery fee according to the tariff of the company "Econt Express" .

For more information on delivery and conditions visit the page of the company "Econt Express" :

> Link to the page <

 

помощен баннер контакти

mail newsАбониране за нови продукти

Top